Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2014

1535 f26e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmutnazupa smutnazupa
mighta
mighta
7769 5628
mighta
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viamikuo mikuo
mighta
7869 5416
Reposted fromallnight allnight viamikuo mikuo
mighta
6155 b13c
Reposted fromnenya nenya viamikuo mikuo
3046 d3b3

już dziś

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasmutnazupa smutnazupa
mighta
0406 9cc2 500
Reposted fromamarus amarus viamikuo mikuo

March 28 2014

mighta

lovely

Reposted fromweightless weightless viamrrrrrrrrr mrrrrrrrrr
mighta
– To wódka? – słabym głosem zapytała Małgorzata.(...)
 – Na litość boską, królowo – zachrypiał – czy ośmieliłbym się nalać damie wódki? To czysty spirytus.
— Michaił Bułhakow
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viamikuo mikuo
9090 b3d2
Reposted fromdeviate deviate viasmutnazupa smutnazupa
1657 12d5 500
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted
7968 f972
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasmutnazupa smutnazupa
7965 d7ac
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasmutnazupa smutnazupa
7974 9221
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasmutnazupa smutnazupa
7979 deeb
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasmutnazupa smutnazupa
7660 5a26

Ta much, TheMadMinstrel!

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted
mighta
0574 4248 500
mighta
mighta
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted frommietowyrower mietowyrower viamikuo mikuo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl